VIS OMSYN

I villreinen sitt rike

VIS OMSYN

I villreinen sitt rike

Villreinen er en art som lever i høyfjellet hele året. Om sommeren er det slik at den har nok mat over store deler av fjellet og er noe mindre sårbar for forstyrrelser.

Om vinteren derimot er villreinen avhengig av ro og fred, idet maten er svært sparsommelig og i mange områder under mye snø og is. Den oppsøker derfor områder der det er mulig å finne mat. Villreinen går på sparebluss og vil helst ikke bevege seg så mye på denne tiden da den må spare energi for å komme gjennom vinteren.

På vinterstid er dette ofte opp mot Rv.7 over Hardangervidda, da det der foregår mye aktivitet som kiting, skigåing og hundekjøring.

Det er viktig at alle som bruker fjellet tar hensyn til villreinen.
Villreinen på Hardangervidda er Europas største og teller ca. 5500 – 6000 dyr.

Når dyra kommer i nærheten av veien vil Statens naturoppsyn forsøke å kommunisere dette til de som bruker vidda mest. Når vi vet at det er villrein i et område der det kan være fint å kite er det viktig å holde avstand til dette inntil dyra har forlatt området igjen.

En kiter eller skigåer har en skremmeeffekt på dyra som kan gjøre at de velger å krysse Rv.7, noe som ikke er ønskelig med tanke på spredningsmulighet av den fryktede sykdommen Cronic Waisting Desease (CWD). Unngå derfor å bruke områder der det står villrein.

Noen kjøreregler kan derfor være greit å ha:

  • Ta hensyn til råd fra turistvertene der du bor.
  • Hold dere unna områdene der villreinen er.
  • Dersom du ser en flokk, bør du snu snarest og komme deg vekk fra dyra.
  • Om du har kommet for nærme til å snu, legg kiten ned og opptre rolig inntil dyrene selv finner ut av dette.
  • Ikke forsøk å oppsøke dyra for å se eller ta bilder. Dette vil medføre fare for forstyrrelse og unødvendig skremming.
  • Dersom du ser villrein fra veien – nyt synet

Kraft og natur hånd i hånd

På Halne Fjellstugu er vi opptatt av de gode historiene. Krafthistorien på Hardangervidda startet med planene om utbygging av Veigvassdraget som førte til at Hardangervidda ble vernet. Hva skjedde videre her og hvordan skal vi ivareta den dyrbare naturen vår samtidig som vi lager plass til den viktige kraft utvinningen?

I vårt kveldsarrangement som vi kjører hver kveld i sesongen kl. 18 forteller vi om utbyggingen på Hardangervidda og hvordan den påvirker naturen vår.

Halne Fjellstugu i

VILLREINENS RIKE